CONDICIONS DE PRIVACITAT

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades que vostè faciliti a través d’aquest web seran recollits en un fitxer del que és responsable Neus Soler Moradell amb CIF 37648901-V Les seves dades seran tractades amb absoluta confidencialitat i en cap cas seran cedides a tercers sense el seu consentiment previ.
L’interessat pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades. Per a exercir aquest drets cal dirigir-se per escrit a Neus Soler Moradell, o enviar un e-mail a neussoler@neusssoler.gmail.co, incloent el nom, cognoms, fotocòpia del DNI i adreça del correu electrònic.

LLEI DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIX CAPITALS

Als efectes previstos en l’art. 4 de la llei 10/2010 de 28 d’abril, de prevenció de blanqueig de capitals i fiançament del terrorisme, el client diu i manifesta que és el titular real de l’operació, i resta advertit que les seves dades poden ser cedides a les administracions publiques que de conformitat amb la normativa tinguin dret al seu accés.

LLEI APLICABLE I FUR

Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució en relació a la validesa, interpretació, compliment o resolució d’aquest contracte serà sotmesa a al Jurisdicció i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renuncia al fur que pugui correspondre a l’usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.