AVÍS LEGAL

Esteu accedint a la pàgina web de Neus Soler (neussoler@neussoler.com) de la que és responsable Neus Soler Moradell , NIF 37648901-V
Aquest lloc web es pot visitar per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta, sempre que sigui per al seu ús exclusivament personal.
S’entendrà com a “usuari” tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquest lloc web, subjecte per tant al contingut d’aquest Avís Legal
L’usuari haurà d’utilitzar aquest lloc web i els seus continguts i/o serveis de forma diligent i de conformitat amb el contingut d’aquest Avís Legal, així com de la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums. En accedir a aquest lloc web, l’usuari es compromet a acaptar i aplicar els termes d’aquest Avís Legal
Neus Soler es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense avís previ, els continguts, serveis i informacions que es trobin en aquest lloc web.
Neus Soler s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de l’existència de malware, errors en les línees de comunicació, i de defectes en de hardware i software en els equips dels usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts d’aquest web són propietat de Neus Soler i estan protegits per les lleis espanyoles de propietat intel·lectual i industrial, i resta reservada l’exclusiva titularitat a tot el món i durant tota la seva vida legal a favor de Neus Soler. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies incloses en aquest web han cedit a –Neus soler les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i disposició per als usuaris.

Aquests dret comprenen de forma enunciativa i no limitativa, qualsevol dret de propietat intel·lectual i industrial, texts, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d’àudio i/o de vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips, eslògans i dissenys, programes d’ordinador i els seus elements (codis font, interfases, aplicacions, desenvolupaments de sistemes …), així com sobre l’estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i/o contingut en aquest lloc web.

Estan expressament prohibits en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública,, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, amb o sense ànim de lucre, de tot o part d’aquest lloc web o qualsevol dels seus continguts sense l’autorització prèvia i expressa per escrit de Neus Soler.